Huisregels

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels van het evenement welke hieronder staan:

Toegang tot het evenement
Bij de entree wordt u door de beveiligingsdienst gefouilleerd. Indien men hieraan geen medewerking verleent, wordt de toegang tot het terrein ontzegd.

De bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie, welke op verzoek moet worden getoond. Onder een geldig legitimatie verstaan wij het volgende: rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort.

Minimum leeftijd voor toegang van het evenement is 18 jaar.

De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

Toegang tot het evenement is mogelijk tot een bepaalde tijd. Deze tijd vind je op het entree ticket. Na deze tijd krijgt de bezoeker geen toegang meer tot het evenement, zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.

Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Kleding: alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbalshirts zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.

In verband met de veiligheids- en beveiligingsvoorwaarden is het niet mogelijk om de evenementenlocatie in en uit te lopen.

Aansprakelijkheid
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement.

Algemeen
Drugs en/ of andere verdovende middelen zijn verboden.

Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.

Het is verboden vloeistoffen zoals parfum en spuitbussen zoals deodorant mee het terrein op te nemen.

Wildplassen is verboden en daar zal streng tegen worden opgetreden Er zijn voldoende toiletblokken aanwezig op het evenemententerrein. Deze zijn gratis toegankelijk, mits anders vermeld. Bij de EHBO is een mindervaliden toilet beschikbaar.

Roken is verboden in alle binnen locaties in Nederland. Dit geldt ook voor tenten op festivals. Hierop zal steng gecontroleerd worden en de toegang tot het terrein kan u ontzegd worden.

Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd.

In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt de toegang tot het terrein u ontzegd.

Het is verboden eigen drank en etenswaren mee het terrein op te nemen.

De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Kluisjes zijn op het evenemententerrein aanwezig. Bescherm je waardevolle spullen of je jas in een kluisje. Deze zijn tijdens het evenement bereikbaar, tenzij anders aangegeven. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal. Neem voor de zekerheid een jas of vest mee, het kan ’s avonds behoorlijk afkoelen.

Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de organisatie goederen te verkopen op of rondom het evenemententerrein.

Het is verboden om op of in de nabijheid van het evenemententerrein flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Aanwijzingen
Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Toegangsbewijzen en e-tickets
De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het is verboden de toegangsbewijzen voor het evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of de toegangsbewijzen op enigerlei wijze aan derden te koop aan te bieden en/of te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Bij overtreding van dit verbod is de organisatie gerechtigd de toegang tot het evenement te weigeren en alle hieruit voortvloeiende schade op de bezoeker te verhalen.

De organisatie heeft altijd het recht om tickets te annuleren. Indien dit gebeurt zal het volledige bedrag (inclusief fee) terug betaald worden aan de klant.

Programmering
In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. De organisatie kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker.

Munten
Gekochte munten zijn alleen geldig op het evenement waar deze gekocht zijn. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.

Er kan op de evenementen van de organisatie alleen betaald worden met de daarvoor bestemde munten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie.

Media voorwaarden
Tijdens het evenement wordt gefilmd en gefotografeerd. Als u het evenemententerrein betreed gaat u ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van u en deze verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Het is toegestaan om tijdens het evenement fotoapparatuur mee naar binnen te nemen. Hieronder wordt verstaan: digitale fotocamera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Er zullen door verschillende fotografen foto´s gemaakt worden.

Contact
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels dan kunt u contact opnemen via info@noculan.nl